ကြ်ႏုပ္တို႔ အေၾကာင္း

New Worth Co., Ltd သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ႔ ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Website မ်ား , Web service မ်ား ႏွင့္ အျခား IT ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနပါသည္။

ကုမၸဏီရံုးခန္းမွာ ေရႊဂံုတိုင္ မီးပိြဳင့္ ရွိ ယုဇန တာ၀ါ ဒုတိယထပ္ အခန္း (၂၀၇) တြင္တည္ ရွိ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတြင္ ကြ်မ္းက်င္ programmer မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ designer မ်ားျဖင့္ customer မ်ားစိတ္ၾကိဳက္ product မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ ေပးေနပါသည္။ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ ညေန ၆ နာရီအထိ ရံုးအလုပ္ခ်ိန္ အတြင္း ရံုးခန္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ IT ၏အခန္းက႑ အေရးပါမႈကို သိျမင္ လာၾက သည္ႏွင့္အမွ် IT software လုပ္ငန္းမ်ား စြာ လုပ္ကိုင္ လာၾကသည္ ကိုေတြ႔ျမင္လာ ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ client မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္ကို  ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည့္ သင္႔ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းကို  ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ ရန္လိုအပ္ လာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ျဖည္႔ဆည္း ေပးႏိုင္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိကာ လုပ္ငန္း အသီးသီး အတြက္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမွန္တကယ္ ကြ်မ္းက်င္ ေသာ ပညာရွင္မ်ား ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈကို အာမခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆီကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လွမ္းလာခဲ႔ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလို္က္ပါတယ္။ အစအဆံုး ကို စိတ္တိုင္က်သည္အထိ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ရန္ အသင္႔ရွိေနပါသည္။

Our Location


View Newworth co.ltd in a larger map
Call us: 0943174617