FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  • Home

  • /
  • FAQ

General Questions

ဆိုလိုသည္မွာ ထိုလုပ္ငန္းသည္ သင့္အားတစ္ပတ္လ်င္ 7ရက္ပတ္လံုး တစ္ရက္လ်င္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။သင္၏ website hosting service သည္ ထိုသို႔ အခ်ိန္ျပည့္ service ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။

Online advertising ဆိုသည္မွာ ဂ်ာနယ္၊မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာသကဲ႔သို႔ internet website မ်ားေပၚတြင္ သင္၏ လုပ္ငန္းကို လူသိမ်ားေစ၇န္ ေၾကာ္ျငာနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူအမ်ားစု သည္ internet ေပၚတြင္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို သံုးစြဲေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလူမ်ားထံသို႔ ထိေရာက္စြာ ေၾကာ္ျငာႏိုင္ေသာ media မွာ online advertising media ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

Seo service ဆိုသည္မွာ(google, yahoo,bing ကဲ႔သုိ႔ေသာ) search engine မ်ားတြင္ သင္အလိုရွိရာ keyword အလိုက္ ရွာေသာေသာအခါသင္၏ website သည္ search engine မွရွာေဖြေပးေသာစာမ်က္ႏွာမ်ားအနက္မွ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာ တြင္ ေပၚလာေစ၇န္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ထိုသို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိုသို႔ ပထမစာမ်က္ႏွာ သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္ 6 လအထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ SEOသည္ သင္၏လုပ္ငန္းကို အလြန္ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးေပးႏိုင္သည္။

Content management system ဆိုသည္မွာ သင္၏ web page မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာသားမ်ား ပံုမ်ား file မ်ားကို သင္အလိုရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္၇န္အတြက္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ေပးထားေသာ Admin user တစ္ေယာက္အတြက္ control panel တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ထို panel မွ တဆင့္ သင္သည္ သင္အလိုရွိရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

programming language ဆိုသည္မွာ ၀က္ဆိုဒ္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မာ မ်ားမွ ေရးသားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ language တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သာမန္လူမ်ားအတြက္ နားလည္၇န္ ခက္ခဲေသာ logic ႏွင့္ concept မ်ားပါ၀င္သည္။ ယခုေခတ္စားေန ေသာ programming language မ်ားမွာ Java , C# , PHP, Python , Ruby စသျဖင့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ java ႏွင့္ C# ကို security ပိုမိုလိုအပ္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္ၾကျပီး။ ေစ်းႏႈန္းအရ ဆိုလ်င္ php ကိုေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

Hosting ဆိုတာကေတာ႔ သင္တင္မယ့္ website ထားရွိရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ online server ၾကီးတစ္ခု၏ေနရာတစ္ခု ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို server ကို အိမ္ပိုင္ရွင္၏ အိမ္ဟု ယူဆလ်င္ သင္သည္ ထိုအိမ္၏ အခန္းတစ္ခန္းကို ငွား၍ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားမွာထို hosting space ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ 500MB,1GB, 2GB,3GB စသျဖင့္ package အလိုက္ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ သင္၏ website ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေရရွည္လိုအပ္ေသာ ပမာဏကို ၀ယ္ယူရန္လိုသည္။ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေနာင္တြင္ တိုး၀ယ္၍လည္းရႏိုင္ပါသည္။

Other Questions

ထိုအခ်က္သည္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ browser မ်ားအားလံုး compatible ျဖစ္ေစဖို႔ ေရးဆြဲ ႏိုင္၇န္အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ လိုအပ္ပါသည္။ browser မ်ားအားလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပဲ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ၾကေသာ standard မ်ား သည္ ကြားျခားေနတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ website ေရးသားသူမ်ားသည္ အသံုးမ်ားေသာ browser မ်ားကို ဦးတည္၍ ၄င္းတို႔အားလံုးတြင္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ standard မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေရးသား၇ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကြဲျပားေသာ browser အသံုးျပဳသူမ်ား အားလံုးသည္ သင္၏ website ကို တစ္ပံုစံတည္း ျမင္ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Bandwidth ဆိုတာကေတာ႔ သင္၏ website visitor မ်ား၏ တစ္လအတြင္ ၀င္ၾကည့္ေသာ အေရအတြက္ အလိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အတိအက်အားျဖင့္ သင့္website visitor ၏ စုစုေပါင္း ၾကည့္ရႈခဲ႔ေသာ download ရယူခဲ႔ေသာ သင့္ website မွ webpage မ်ားႏွင့္ file မ်ား၏ တစ္လအတြင္းစုစုေပါင္း ပမာဏ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။သင္၏ website ကို တစ္လအတြင္း visitor ေပါငး္ေျမာက္ျမားစြာ လာေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္ပါက bandwidth ကို တြက္ခ်က္ကာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူထားရမည္။

သင္၏ အိမ္သည္ website ဟု ယူဆပါက ထိုwebsite ၏ domain သည္ အိမ္၏ လိပ္စာပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ထိုအိမ္၏ အိမ္လိပ္စာကို မသိဘဲ ထိုအိမ္သို႔မသြားတတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ website တစ္ခုတိုငး္မွာ အနည္းဆံုး domain တစ္ခုလိုအပ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း သင္လိုခ်င္ေသာ domain နာမည္ကို အျခားသူတစ္ဦးက ယူထားျပီးလ်င္ သင္အတြက္ မရႏိုင္ပါ။ ဥပမာ။ ။ google.com သည္ ၀ယ္ျပီးေသာ domain ျဖစ္သျဖင့္ သင္၀ယ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ domain ေရြးခ်ယ္ထားပါက ၾကိဳတင္၀ယ္ယူသင့္သည္။

Call us: 0943174617