လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • Home

  • /
  • လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Website တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သင္သည္ ယခု အေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ေနျပီ ဆိုလ်င္ သင္သည္ ေခတ္မွီေသာ အေတြအေခၚ မ်ားရွိေနျပီး။ website တစ္ခု၏ အားသာခ်က္ မ်ားကို သေဘာေပါက္ေနျပီ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ website တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီး ေသာ အခ်က္ မ်ားကို ရွင္းျပ ေပးပါမည္။Website တစ္ခု အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး အရာကေတာ႔ သင္၏ ပထမဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ႔ သင့္ရဲ႕ customer မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ထိုသို႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္၇န္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေရးသား ထားေသာ စာသား (contents) မ်ားသည္ အလြန္အေရး ၾကီးလွေပသည္။ သင္သည္ အေကာင္း ဆံုးေသာ website ေရးဆြဲ ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း (web service provider) ႏွင့္ အပ္ႏွံ ေရးဆြဲေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္ေသာ website တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ page တစ္ခုခ်င္းမွာ မိမိ customer အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ content ေတြ ေပးထား ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ contents ကို အရင္ဆံုး စုေဆာင္း ေရးသား ထားသင့္သည္။ မိမိ အလိုရွိေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ ႏွင့္ website တြင္ပါ၀င္လိုေသာ functions(လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)ကို ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ထားရမည္။မည္သို႔ေသာ function မ်ား ထည့္သြင္းရန္ စဥ္းစားမရေသာ သူမ်ား အတြက္ အမ်ားစု ထည့္သြင္းၾကေသာ function မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Visitor counter: ေန႔စဥ္ မိမိ website သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ သူအေရအတြက္ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ထည့္သြင္းၾကသည္။

Rotate banner: အမ်ားစုအသံုးျပဳ ၾကျပီး website ၏ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ပံုမ်ား တစ္ပံုျပီး တစ္ပံု ေျပာင္းလဲ ေနေသာ image banner ျဖစ္သည္။

Contact form / inquiry form: မိမိ ထံသို႔ ဆက္သြယ္လိုသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေစရန္ ထားရွိေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Image gallery: အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းျပီးစီးမႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပလိုေသာ အခါသံုးၾကါသည္။

Comment form: မိမိ customer ၏ တံု႔ျပန္မႈကို ရရွိႏိုင္ေစ၇န္၊ မိမိ ထုတ္ကုန္၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ထည့္သြင္းၾကသည္။

Content Management System: CMS ဟု အတုိေခၚ ၾကပါသည္။ website ေပၚရွိ အခ်က္အလက္ ပံု စာသား မ်ားကို ျပဳ ျပင္ ဖန္တီး လုိေသာအခါ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ ၾကပါသည္။Dynamic website package မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

Email subscription: မိမိ ထံမွ သတင္းအခ်က္ အလက္ ပရိုမိုးရွင္း သတင္းမ်ားကို သိရွိလို၍  visitor မ်ားမွ email address ကို ပို႔ေပးႏိုင္ေသာ form ျဖစ္ပါသည္။ email list ကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။သို႔ရာတြင္ email ပို႔ေသာ အပိုင္းမွာ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင္ထိုိအခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ျပီးပါက budget အသံုးျပဳမည့္ ေစ်းႏႈန္းကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေငြမည္မွ် အသံုး ျပဳမည္နည္း။ web service provider အမ်ားစုသည္ website တစ္ခုကို ေရးဆြဲခအား ပထမႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာအျပတ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ႏွစ္တြက္ သက္တမ္းတိုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ extend amount ကိုေပးၾကရသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ သတ္မွတ္ ထားေသာ package မ်ားရွိျပီး သင္သည္ ထို package မ်ားထဲမွ မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ package ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္။ထိုpackage မ်ားထဲမွ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ မေတြ႔လ်င္ ထို လုပ္ငန္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ quotation ေတာင္းယူႏိုင္သည္။

package မ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၾကည့္ရႈရန္ ( to view the package prices)

ေနာက္တစ္ခုက အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဆြဲမယ့္ website ၏အၾကီးအေသးအလိုက္ ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္မွာလည္း ကြာျခား ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိမိက အျမန္လိုအပ္ပါက provider ႏွင့္ညွိႏိႈင္၍ ေစ်းႏႈန္းပိုေပးကာ ျပဳလုုပ္ႏုိင္ပါသည္။

knowledge
Call us: 0943174617